ERREKLAMAZIOAK- RECLAMACIONES

ERREKLAMAZIOAK ETA IRADOKIZUNAK

Hau izango da Zamudioko eskolan erreklamazioak edo eta iradokizunak egiteko jarraitu beharreko prozedura.

 

ERREKLAMAZIO / IRADOKIZUN         PROZEDURA
IKASLEEI BURUZKOAK
1.    Zuzenean irakasle-tutorearekin hitz-egingo da aldez aurretik bilera ordua eskatuta.
2.    Zuzendaria edo ikasketa buruarekin  hitz-egingo da aldez aurretik bilera ordua eskatuta.
3.    Zuzendaria edo ikasketa buruak irakaslearekin hitz-egingo du.
4.    Zuzendaria edo ikasketa buruak eta irakasle tutoreak  erreklamazioa jarri duenarekin hitz-egingo du.
5.    Ikuskaritzarekin hitz-egingo da aldez aurretik bilera ordua eskatuta.
6.    Denok elkarrekin hitz-egingo dugu
IRAKASLEEI BURUZKOAK
7.    Zuzenean irakasle-tutorearekin hitz-egingo da aldez aurretik bilera ordua eskatuta.
8.    Zuzendaria edo ikasketa buruarekin  hitz-egingo da aldez aurretik bilera ordua eskatuta.
9.    Zuzendaria edo ikasketa buruak irakaslearekin hitz-egingo du.
10. Zuzendaria edo ikasketa buruak eta irakasle tutoreak  erreklamazioa jarri duenarekin hitz-egingo du.
11. Ikuskaritzarekin hitz-egingo da aldez aurretik bilera ordua eskatuta.
12. Denok elkarrekin hitz-egingo dugu
FAMILIEI BURUZKOAK
13. Irakasle-tutoreak  familiarekin hitz-egingo du aldez aurretik bilera ordua adostuta
14. Zuzendariak edo ikasketa buruak familiarekin hitz-egingo du aldez aurretik bilera ordua adostuta .
15. Ikuskaritzak familiarekin hitz-egingo du aldez aurretik bilera ordua adostuta.
16. Denok elkarrekin hitz-egingo dugu
JANTOKIARI BURUZKOAK
17. Jantokiko arduradunarekin hitz- egingo da aldez aurretik bilera ordua adostuta
18. Zuzendariarekin hitz-egingo da aldez aurretik bilera ordua adostuta
19. Ikuskariarekin hitz-egingo da aldez aurretik bilera ordua adostuta.
20. Denok elkarrekin hitz-egingo dugu
BESTE ZERBITZUEI BURUZKOAK
21. Zuzendariarekin hitz-egingo da aldez aurretik bilera ordua adostuta
22. Ikuskariarekin hitz-egingo da aldez aurretik bilera ordua adostuta.
23. Denok elkarrekin hitz-egingo dugu

Ahozko erreklamazioak egiten direnean akta jasotzen da  eta idatziz gordetzen da.

Erantzuna  erreklamazioaren arabera izan daiteke.

Batzuetan momentuan edota gehien jota aste bat.

Idatzizko erreklamazioak egiteko eredua da zuzendariaren bulegoan.

ERREKLAMAZIOGILEAREN DATUAK

IZEN-ABIZENAK:

Helbidea:

Nortasun agiria:

ERREKLAMAZIOAREN ARRAZOIAK:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

ERREKLAMAZIOAREN HELBURUA:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________-n, 20___ko _______________-ren    _____-an

Izp.:

 

 

D./Dª___________________________, mayor de edad, con Documento Nacional de Identidad número _______________, y con domicilio, a efectos de comunicaciones, en ________________ (ciudad),  C./Pza. ________________, número__________, piso_______ letra______________, y código postal _____________

DECLARA:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(Descripción de los hechos que dan lugar)

 

SOLICITA:

______________________________________________________________

El inicio de la actuación que permita comprobar los hechos declarados

En _________________ a ___________

Fdo.: __________________________________

(Firma de la persona que emite la reclamación)

2015eko azaroa. Noviembre de 2015. IKASLEEN EGUTEGIA. Calendario del alumnado.

kanpoko egutegia

        1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

 * Azaroaren 11n, asteazkena, San Martin jaia.Zamudioko jaiak.  El miércoles 11 de noviembre San Martín. Fiestas de Zamudio.

*Azaroaren 27an, ostirala maisu-maistren eguna. Ez da klaserik egongo. El viernes 27 de noviembre fiesta del maestr@. La escuela estará cerrada.

* Azaroaren 4an, asteazkena, LH4 A-B mailak KANPEZUKO (Araba) PISZIFAKTORI BATERA. 9:00-16:00- El miércoles 4 de noviembre 4º de primaria irá a una piscifactoría de Kanpezu (Álava). De 9:00 a 16:00.

*Azaroaren 12an, osteguna, ESKOLA KONTSEILUA 16:30ean. El jueves 12 de noviembre CONSEJO ESCOLAR a las 16:30h.

*Azaroaren 13an, ostirala, LH4 maila Arteako saltokira (Eroski Fundazioa). El viernes 13 de noviembre 4º de primaria visitará una tienda de Artea, organizado por la Fundación Eroski.

*Azaroaren 23an, astelehena, Sare Sozialak tailerra LH5. maila.  El lunes 23 de noviembre talleres sobre Redes Sociales para 5º de primaria.

*Azaroaren 24an, asteartea, Sare Sozialak tailerra LH6. maila.  El martes 24 de noviembre talleres sobre Redes Sociales para 6º de primaria.

*Azaroaren 26an, osteguna, LH5. maila Bilboko Portura, goizean.  El jueves 26 de noviembre 5º de primaria visitará el Puerto de Bilbao, por la mañana.

*Azaroaren 30ean, astelehena, LH6. maila Bilboko Portura, goizean.  El lunes 30 de noviembre 6º de primaria visitará el Puerto de Bilbao, por la mañana.

ESKOLAKO ARAUTEGIA/NORMATIVA ESCOLAR

ZAMUDIOKO ESKOLAKO FUNTZIONAMENDU ARAUAK

Eskola 8:45-etik irekita dago, ordu horretatik aurrera ikasleak sar daitezke patiora. Ikasleak lehenago utzi behar badituzte 7:30-etan haurtzaindegi zerbitzua eskaintzen da 9:00-etara. Zerbitzu hau IGE-k eta Udalak antolatuta daukate.

– Klasera etortzea eta puntualtasuna oso garrantzitsua da, horregatik atea hamar minutu beranduago itxiko da.

– Une horretatik aurrera ikaslea etorriko da heldu batekin. Ikaslea berak egiaztagiria tutoreari emango dio.

– Eskolarako sarrera honela izango da:

– HH-2 eta 3 urtekoak atzeko atetik (gimnasioaren ondoan). 9:30ak arte zabalik egongo da.

– LH eta HH-4 eta 5 urtekoak patioko atetik (atezainaren ondoan)

– Ikasleak bakarrik sartuko dira, bai HH bai LHkoak, gurasorik gabe.     Soilik, aita/ama batek zerbait komunikatu behar izango balio tutoreari.

– Berandu iristen bada, arrazoi justifikatuagatik, zentrora sartuko da , ate automatikora deituz.

–  Ikasleak ezin izango dira eskolatik irten eskola-ordutegi barruan eta horrela bada heldu batekin irten beharko da, tutoreari  aurrez aurretik  abisatuz. Baimena eta  ume “heldua” bada bakarrik irten zitekeen.

– Berezko onuragatik ikaslea eta gainerakoetarako errespetuagatik gurasoek bere seme-alaba garbitasun pertsonala zaindu behar dute.

– Ezkontideak banantzerik edo bikotearen disoluziorik egotekotan, irakasle tutoreak informaturik egon behar izango du ikasleak norekin joan behar duen jakiteko eta horrela egoera desatseginak ez izateko
– Komenigarria da jolasaldian hartu behar duten ogitartekoak, zukuak edo bestelakoak motxilan ekartzea.

 • Eskolan ezin zaie botikarik eman ezpatago medikuaren agiria . Zauriak garbitu baino ez dira egingo.
 • Ikasleren bat medikuarengana eraman behar bada edo gurasoekin joango da edo taxiz edo anbulantziaz oso larri bada. Irakasleen kotxez, oso larria bada ere.
 • Eskola ez da arduratzen baliozko gauzetaz.
 • Jostailuak, kromoak eta… ezin dira ekarri eta, ekartzekotan gelan itxiko dira.
 • Irailean eta ekainean jantoki ordutegia 13:00etik 14:45era izango da.  Gurasoei puntualtasuna erregutzen zaie. Zaintzaileek dute jarritako lan ordutegi bat eta ezin daitezke ikasle baten aparteko arduradun egin bere lanaldia bukatu ondoren. HH-ko ikasleen bilketa izango da HHko atean eta LHkoak LH atetik. Gainerako ikasturtea 12:30etik 14:30era.
 • – Irteera 16:00etan izango da (irailan eta ekainan izan ezik LH-rako 15:00 etan eta 14:45ean. HH-n.):
  1. -HH 2 eta 3 urte, atzeko atetik (gimnasioaren ondoan) eta gurasoei emango zaizkie.
  2. – HH 4 eta 5 urte patioko atetik (atezainaren ondoan) eta gurasoei emango zaizkie.
  3. – LH Mailakoa patioko atetik (atezainaren ondoan).

Ateak hamar minutu arinago irekiko dira eta ezin da sartu.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

– La escuela está abierta desde las 8:45 horas, por lo que a partir de esa hora los/as alumnos/as pueden entrar al patio. Si necesitan dejarlos antes pueden solicitar el servicio de guardería de 7:45 h. a 9:00 h.  Este servicio está  organizado por la AMPA y por el Ayuntamiento.

– Es muy importante la puntualidad y la asistencia a clase, por ello la puerta se cerrará diez minutos después de la hora de entrada.

– A partir de ese momento  el/la  alumno/a vendrá acompañado de un adulto que justificará el citado retraso, tomando nota de ello el/la tutor/a.

– El acceso al centro se hará:

– E. Infantil, 2  y 3 años por la puerta de atrás (junto al gimnasio). Permanecerá abierta hasta las 9:30h.

– E. Primaria y E. Infantil, 4  y 5 años por la puerta del patio (al lado del conserje).

– Los alumnos entrarán solos, tanto en Primaria como en E. Infantil, sin sus acompañantes.

Sólo si algún padre/ madre necesitara comunicar algo urgente al tutor.

– Si llega tarde por causa justificada entrará al centro llamando al portero automático.

– Los niños/as no podrán salir del centro dentro del horario escolar sin la compañía de un adulto y avisando previamente al tutor/ tutora.

– Por el bien del propio alumno/a y por respeto a los demás los padres deben cuidar la limpieza y aseo personal de sus hijos / as.

– En caso de separación matrimonial o disolución de la pareja, el profesor tutor tendrá que estar informado del convenio regulador para saber quien debe recoger al niño y así evitar situaciones desagradables.

– Es aconsejable que los bocadillos, zumos o cualquier otra cosa que los niños deban tomar en recreo se lo pongan en la cartera y así evitar el deambular de las familias por el recinto escolar.

 • En la escuela no se pueden dar medicinas sin informe médico  y las heridas sólo se limpiarán.
 • Si hubiese que llevar a un/a alumno/a al médico , se encargarán los padres. Si hay que trasladarlo en vehículo será en ambulancia o en taxi. Nunca en coche particular, excepto en casos graves.
 • La escuela no se responsabiliza de las cosas de valor.
 • No se pueden traer cromos, juguetes, etc… y si se traen se dejarán en clase en un lugar específico.

– El horario de comedor durante los meses de septiembre y junio será de 13:00 a 14:45 horas. Se ruega a los padres puntualidad y no esperar a la hora límite. Las cuidadoras tienen un horario de trabajo ya fijado y no pueden hacerse responsables de los niños/as después de finalizar su jornada laboral. La recogida de los niños/as de Infantil será por la puerta de Infantil y para los niños/as de Primaria por la puerta de Primaria.

El resto del curso será de 12:30h. a 14:30h…

– La salida del centro se hará a las 16:00h (salvo septiembre y junio que será a las 15:00h en EP y a las 14:45h. en EI.):

– E. Infantil, 2  y 3 años por la puerta de atrás (junto al gimnasio) y se entregarán a los padres.

– E. Infantil, 4  y 5 años por la puerta del patio (al lado del conserje) y se entregarán a los padres.

– E. Primaria por la puerta del patio (al lado del conserje).

Las puertas se abrirán diez minutos antes de la salida.

JANTOKIKO ARAUTEGIA/NORMATIVA DEL COMEDOR

   JANTOKIKO FUNTZIONAMENDUA

Jantokiko zerbitzuan bi txanda eskainiko ditugu:

 • Txanda: 12:30ean Haur Hezkuntza 2-3-4-5 urte eta LHko 1.2.3. mailak.
 • Txanda: 13:30ean LHko 4.5.6. mailak.

.Eskolako jantokiko helburuak:

 • Ikasleak, Hezkuntza arauetan, elikadura ohitura egokietan eta garbitasun arauetan ohitu, janari aldaketara, zapore eta usain desberdinetara moldatuz.
 • Adin bakoitzean behar den autonomia lortu.
 • Euskara erabili.
 • Ikasleen arteko harremanak indartu, adina, sexua, egoera soziala, fisikoa e.a. kontuan hartu gabe.
 • Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailetako ikasleek mahaiak prestatzen eta batzen lagunduko dute.

 – Kuotak itzultzea:

Jantokiko kuotaren zati bat itzuliko da honako kasu hauetan:

a) Ikasle-kolektibo bat ez denean jantokira joaten aurrez onartutako eta programatutako jarduera osagarriak egin eta piknik zerbitzurik behar ez badute, beti ere, aurrez enpresa esleipendunari jakinarazten bazaio. Ahal dela, jarduera horiek jarduera horiek ikasturte hasieran planifikatu eta jakinaraziko zaizkio catering-enpresari. Hori hala egitea posible izango ez balitz, planifikatzen diren unean jakinaraziko dira eta, edonola ere, gutxienez 48 ordu lehenago.

b) Jankidea ez bada astebetez edo aste gehiagoz jarraian jantokira joan behar, beti ere, gutxienez 48 ordu lehenago jakinarazten bada. Bi kasu horietan itzuli beharreko zenbatekoa kasu bakoitzean ikasleak ordaindu beharreko kuotaren % 50 izango da.

 Ikasle jankideak Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren jantokiko bekarik jasotzen badu, ezin da inola ere ezer itzuli.

 • Ekainean egingo dira urtarrila-maiatza bitarteko kenketak.

Ordaindu barik geratzen diren erreziboak  BBK-n sartuko dira eta daramaten komisioa ere ordainduko da.

Jantokiko prezioa mantentzen da baina kurtsoan zehar alda daiteke Eusko Jaurlaritzaren arabera.

Bi errezibo ordaindu barik izanez gero, ikasleak jantokia utzi beharko du.

 • Norbaitek egun batzutan bazkari berezia baldin badu (astringentea …) bezperan esatea nahikoa izango da. Gaixotasun bategatik ( alergia, kolesterola …) bazkari berezia norbaitek behar badu, eskatzerakoan sendagilearen ziurtagiria beharrezkoa izango da.
 • Irteerak daudenean, jantokiko bokatak emango dizkigute, nahi ez duenak ez du izango eskubiderik dirua bueltatzeko.
 • Ez badute ondo jaten edo txarto portatzen badira esango zaizue oharraren bidez eta sinatuta bueltatu behar duzue.
 • Jantokiko arduradunarekin hitz egitea gura baduzue etorri ahal zarete.(Telefonoz baita ere 944520826)
 • Hko ikasleek baberoak ekarri behar dituzte : 2 eta 3 urtekoek  5, eta 4 eta 5 urtekoek bat edo bi babero gomekin eta izenda duen poltsa batean.
 • Arropak izenarekin.

Menuaren prezioa kurtso honetan:

      4,60 euro egunerokoentzat. (gutxienez %80)

 • 3,30 euro garraio eskubidea dutenentzat.
 • 5,20 euro noizbehinkakoentzat.
 • Egunero bazkaltzen dutenak (4,60 €) 814,20 € kurtso osoa. Hile bakoitzaren 20an (urria-ekaina) pasatuko dizkizuegu 82.00 €, ( irailaren 20an 76, 20 € izango da)…
 • Garraio eskubidea dutenentzat (3,30€) 584,10 € kurtso osoa. Hile bakoitzaren erreziboa 20ean (urria-ekaina) pasatuko zaizue 60,00 € (irailaren 20an 44,10 € izango da).

 FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR. El servicio de comedor será de 2 turnos:

 1. Turno: 12:30 h Infantil.2-3-4-5 años y Primaria 1º,2º y 3º.
 • Turno: A las 13:30 h 3º 4º y 6º de Primaria.

.Objetivos del comedor escolar

 • Preparar a los alumnos-as en normas educativas y buenas costumbres alimentarias y de higiene adaptándose a los cambios alimenticios y aceptando paulatinamente diferentes texturas, olores, sabores, etc.
 • Conseguir la autonomía necesaria para cada edad.
 • Potenciar el euskara.
 • Potenciar la igualdad entre todos los alumnos-as independientemente de cual fuera su edad, sexo, condición social, condiciones psíquicas o físicas, etc.
 • L@s alumn@s de 5º y 6º de Primaria ayudarán a preparar las mesas de l@s

El precio del menú de este curso :

 • 4,60 euros para los comensales habituales (80% asistencia mínimo). Aula 2 años
 • 3,30 euros para habituales con derecho a transporte. (80% asistencia mínimo).
 • 5,20 euros para comensales eventuales.
 • Comensales habituales (4,60 €). 814,20 € el curso completo. Los recibos domiciliados se os pasaran el día 20 de cada mes (octubre-junio) por un importe de 82,00 € (el 20 de septiembre para ajustar cantidades será de 76,20€)
 • Comensales habituales con derecho a transporte (3,30 €) 584,10 € curso completo. Los recibos se os pasará el día 20 de cada mes (octubre-junio) por un importe de 60,00 € (el 20 de septiembre para ajustar cantidades será de 44,10€).

Según normativa de Eusko Jaurlaritza. (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN- TRANSPORTE Y COMEDORES ESCOLARES- COMEDORES ESCOLARES- INSTRUCCIONES PARA …)

– Devolución de las cuotas :

Se procederá a la devolución de una parte de la cuota del comedor en los siguientes supuestos:

a) Cuando un colectivo de alumnado no asista al comedor por su participación en actividades complementarias programadas y aprobadas con antelación y que no requieran servicio de picnic, siempre que previamente se avise a la empresa adjudicataria. En la medida de lo posible estas actividades deberán estar planificadas y comunicadas al catering desde principio de curso. Si no fuera posible, se comunicará en el momento en el que se planifiquen y en todo caso con un mínimo de 48 horas.

b) Cuando la ausencia del comensal al comedor sea igual o superior a 1 semana consecutiva, siempre que se avise con una anticipación mínima de 48 horas.

El importe a devolver en estos dos supuestos será de un 50% de la cuota a abonar por el alumno/a en cada caso.

No procederá efectuar ninguna devolución en el caso de que el/a alumno/a comensal reciba beca de comedor del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

Los descuentos se aplican en el recibo de junio.

Los recibos devueltos se ingresan en la BBK; el importe del recibo más la comisión bancaria.

El precio del comedor es el mismo que el del curso pasado, estando sujetos a revisión y según el departamento se podrían modificar a lo largo del curso.

 • La devolución de dos recibos implica la baja en el comedor.
 • Los días de salidas escolares se dará un menú especial a base de bocadillos, quien no quiera hacer uso de este menú no tiene derecho a ningún tipo de devolución .
 • Si necesita durante unos días comida especial (astringente ) con avisar la víspera, antes de las 12:00 h, es suficiente y si por enfermedad (alergias a ciertos alimentos, colesterol etc.) necesita un régimen especial, para solicitarlo debéis traer un certificado médico.
 • En caso de mal comportamiento o que no coman bien, se os avisará, mediante una nota, que debéis devolver firmada.
 • Si queréis hablar con la encargada  : 944520826
 • Los-as niños-as de infantil deberán traer baberos (con elástico). Los de 2 y 3 años 5 baberos y los de 4 y 5 uno o dos,  en una bolsa con su nombre.
 • Traed toda la ropa marcada en lugar visible
 • NORMATIVA DEL COMEDOR ESCOLAR. http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/es/contenidos/informacion/dij3/es_2099/j3_c.html
 • MENÚS ESCOLARES. http://www.gastronomiabaska.com/gastronomia-educa.php?idioma=es

HEZKUNTZA PROIEKTUA/ PROYECTO DE CENTRO

NORTASUN-EZAUGARRIAK
ZAMUDIOKO ESKOLAk bere jarduerak garatuko ditu, ideologia desberdinak bermatuz eta jaiotza-arrazoiagatik, arrazagatik, sexuagatik, erlijioagatik, edo beste edozein baldintzagatik  diskriminatu barik.

HEZIKETA-HELBURUAK

Gure ikasleen HEZIKETA OSOA lortu nahi dugu ikasleen nortasuna gara dezatela, bizikidetzako printzipio, eskubideak eta funtsezko askatasuna errespetuz.
Ikasleek bere ekimena, sormena, autonomia eta talde-lana gara ditzatela  IRAKASKUNTZA AKTIBOA indartuko dugu.
ASKATASUNEAN heziko ditugu, gustuko eta ondo egindako lanagatik esna daitezela.

ANIZTASUNERAKO TRATAMENDUA

Ikasle  behar berezientzako akzioak eta jarduerak garatuko ditugu  arreta hobea izateko. Ziklorako eta etaparako helburuak haiei egokituz, bere ezaugarri indibidualak kontuan izanez.

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK

 • Gure ebaluazio JARRAITUA izan dadila ahaleginduko gara:
 • Malgua, hots, ikaslearen ahalmenetara eta ezaugarrietara moldatua.
 • Hezigarria, metodologian zuzenketarik eman behar bada.
 • Osoa, edukietan, prozeduretan eta jarreretan arreta jarriz.
 • Batutzailea, ahalmen indibidualak kontuan izanik, lortutako emaitzak balioetsiz.

BALIOETAKO HEZIKETA

Gure ikasleak giza balioetan hezteko asmoa dugu halakoak bezala:

 •  Solidaritatea, kolaborazioa eta elkarrekiko laguntza
 •  Ulermena eta tolerantzia; elkarrizketa eta adostasuna
 •  Puntualtasuna, ordena, zuzenketa eta jokamolde onak
 •  Errespeturako eta arauak betetzeko, autodisziplina
 • Aniztasuna eta pluralismoari askatasuna
 • Lan egiteko eta norbera aurrera egiteko esfortzua
 • Auto-estima eta espiritu kritikoa
 • Ingurunearen eta ingurumenaren errespetua

SEÑAS DE IDENTIDAD

El CEIP ZAMUDIO desarrollará sus actividades con garantía de neutralidad ideológica, sin que prevalezca discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

METAS EDUCATIVAS

Pretendemos conseguir la EDUCACIÓN INTEGRAL de nuestros alumnos-as para que desarrollen plenamente su personalidad humana en el respeto a la convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

Potenciaremos la ENSEÑANZA ACTIVA para que los alumnos desarrollen su iniciativa, creatividad, autonomía y trabajo en equipo.

Les educaremos en LIBERTAD, para que se les despierte el gusto por el trabajo bien hecho.

TRATAMIENTO A LA DIVERSIDAD

Desarrollaremos acciones y programas encaminados a una mejor atención a los/as alumnos/as. Teniendo en cuenta sus características individuales, adecuándoles los objetivos de ciclo y etapa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Procuraremos que nuestra evaluación CONTINUA sea:

 • Flexible, es decir, adaptada a las posibilidades y características del alumno.
 • Formativa, por si hay que aplicar correcciones en la metodología.
 • Global, fijándonos en el conjunto de contenidos, procedimientos y actitudes.
 • Sumativa, valorando los resultados conseguidos respecto a las capacidades individuales.

EDUCACIÓN EN VALORES

Aspiramos a educar a nuestros alumnos en valores humanos tales como:

 • Solidaridad, colaboración y ayuda mutua
 • Comprensión y tolerancia; diálogo y consenso
 • Puntualidad, orden, corrección y buenos modales
 • Autodisciplina para el respeto y cumplimiento de normas
 • Libertad respetuosa con la libertad de los demás
 • Respeto a la diversidad y al pluralismo
 • Espíritu de trabajo y superación
 • Autoestima  y espíritu crítico
 • Respeto al entorno y defensa del medio ambiente

15-16 ikasturteko urriaren jarduerak. Actividades de octubre del curso 15-16

2015eko urria. Octubre de 2015.  IKASLEEN EGUTEGIA. Calendario del alumnado.

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

 * Urriaren 1ean, osteguna, LH 3. A TALDEA DERIOKO PISZINETARA, urtarrilaren 21era arte, ostegunero.  El jueves 1 de octubre l@s alumn@s de 3º A de primaria irán a las piscinas de Derio, todos los jueves hasta 2l de enero.

* Urriaren 2an, ostirala LH 5. MAILAK gurasoen batzarra. El viernes 2 de octubre reunión de padres-madres de 5º de primaria.

*Urriaren 6an, asteartea, LH 6. MAILAK gurasoen batzarra.  El martes 6 de octubre reunión de padres-madres de 6º de primaria.

*Urriaren 7an, asteazkena, LH 4. MAILAK gurasoen batzarra. El miércoles 7 de octubre reunión de padres-madres de 4º de primaria. *

*Urriaren 20an, asteartea, LH 1.2. MAILAK BILBOKO ITXAS- MUSEORA. El martes 20 de octubre 1º y 2º de primaria irán al MUSEO DEL MAR DE BILBAO.

*Urriaren 21ean, asteazkena, LH 3.4.5.MAILAK BERMEOKO ARRANTZALEAREN MUSEOARA. El jueves 22 de octubre 3º, 4º y 5º de primaria irán al Museo de Pescador de Bermeo.

*Urriaren 22an, osteguna, HH 5 urte BILBOKO ITXAS- MUSEORA. El 22 de octubre, jueves, Infantil 5 años irán al MUSEO DEL MAR DE BILBAO.

*Urriaren 26tik 28ra 6. MAILAK PASAIAKO PIRATEN ETXERA. Del 26 al 28 de octubre 6º de Primaria irán a La Casa del Pirata en Pasaia.

kanpoko egutegia